Regulamin udzielenia Wsparcia Dostępności Wydarzenia (2024)

Założenia

Wsparcie dostępności wydarzenia jest udzielane w ramach 12. edycji Festiwalu Kultury bez Barier.

12. Festiwal Kultury bez Barier odbędzie się w dniach od 15 do 20 października 2024 roku. 

Wsparcie jest udzielane przez Fundację Kultury bez Barier z siedzibą w Warszawie przy ul. Batalionów Chłopskich 76/70, 01-308 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000223025, o numerze NIP 118-17-63-221, numerze REGON 015889370 (dalej: Fundacja)

Wsparcie dostępności wydarzenia

Fundacja Kultury bez Barier może zapewnić Partnerowi Wsparcie Dostępności Wydarzenia, zwane dalej Wsparciem.

Fundacja Kultury bez Barier zapewni Wsparcie tylko tego wydarzenia, które zostanie zgłoszone i zaakceptowane jako część programu 12. Festiwalu Kultury bez Barier.

Fundacja Kultury bez Barier zapewni Wsparcie jedynie na wniosek Partnera.

Wsparcie może polegać w szczególności na: 

 • znalezieniu wykonawcy usługi dostępności, na przykład tłumacza PJM, autora audiodeskrypcji czy napisów;
 • podpisaniu umowy z autorem usługi dostępności;
 • pokryciu kosztów wynagrodzenia pracy autora usługi dostępności;
 • przekazaniu Partnerowi niezbędnych kontaktów do osób realizujących usługę dostępności;
 • udostępnieniu urządzeń wspomagających osoby ze szczególnymi potrzebami, na przykład pętli indukcyjnej, słuchawek do odbioru audiodeskrypcji;
 • innych działaniach, zgodnych z informacją zgłoszoną przez Partnera w Formularzu wsparcia, o ile Fundacja będzie miała możliwość podjęcia takich działań.

Kto może ubiegać się o Wsparcie?

O Wsparcie może ubiegać się Partner, który zadeklarował uczestnictwo w Festiwalu poprzez aktualizację konta Partnera (do 7 lipca – PRZEDŁUŻONY TERMIN!) oraz zgłosił prośbę o udzielenie Wsparcia poprzez formularz za pośrednictwem Formularza Wsparcia Dostępności Wydarzenia do 7 lipca (PRZEDŁUŻONY TERMIN!) lub do 10 września.

W jaki sposób uzyskać Wsparcie?

 • Partner ubiegający się o Wsparcie musi wypełnić Formularz Wsparcia Dostępności Wydarzenia
 • Partner ubiegający się o Wsparcie musi wskazać w Formularzu wydarzenie, które zostanie udostępnione. 
 • Poprawne wskazanie wydarzenia musi zawierać określenie rodzaju wydarzenia, datę, rodzaj wnioskowanego Wsparcia, czas trwania wydarzenia oraz uzasadnienie, dlaczego Partner wnioskuje o Wsparcie, a także szacowana wysokość kosztów.
 • Partner ubiegający się o Wsparcie musi określić techniczne aspekty oczekiwanego rozwiązania dostępności, na przykład format, w jakim ma być przygotowany ewentualny plik z audiodeskrypcją lub z napisami dla niesłyszących.
 • Formularz wsparcia będzie dostępny do dnia 10 września 2024.
 • Zgłoszone wnioski zostaną rozpatrzone w dwóch turach do 7 lipca (PRZEDŁUŻONY TERMIN!) i do 10 września.
 • Wniosek o Wsparcie zostanie oceniony przez Fundację, która podejmie decyzję o udzieleniu Wsparcia lub odmowie jego udzielenia. 
 • Wsparcie otrzyma Partner, który spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  • ma doświadczenie w organizacji dostępnych wydarzeń, na przykład brał udział w poprzednich edycjach Festiwalu;
  • mimo braku doświadczenia podał argumenty przemawiające za organizacją dostępnego wydarzenia w ramach Festiwalu;
  • skonsultował potrzebę organizacji zgłoszonego wydarzenia z docelową grupą widzów, a grupa ta wyraziła chęć udziału w zgłoszonym wydarzeniu.
 • Decyzja o udzieleniu Wsparcia zostanie przesłana Partnerowi drogą mailową na adres wskazany w Formularzu wsparcia.
 • Decyzja o udzieleniu Wsparcia zostanie przesłana Partnerowi niezwłocznie po rozpatrzeniu wniosku, najpóźniej do 13.09.2023.
 • Wsparcie będzie udzielane Partnerom do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.
 • W przypadku wyczerpania środków przeznaczonych na Wsparcie, Partner kwalifikujący się do udzielenia Wsparcia trafi na listę rezerwową. 
 • W przypadku rezygnacji ze Wsparcia lub odwołania wydarzenia przez Partnera, Fundacja będzie udzielała Wsparcia Partnerom znajdującym się na kolejnych miejscach listy rezerwowej.

Obowiązki Partnera

 • Partner jest zobowiązany zgłosić zapotrzebowanie na Wsparcie poprzez złożenie wniosku w terminie wskazanym w niniejszym regulaminie.
 • Składając wniosek o Wsparcie Partner podaje wszystkie informacje, które umożliwią Fundacji dobór Wsparcia adekwatnego do potrzeb i liczby uczestników. 
 • W przypadku zgłoszenia potrzeby Wsparcia w postaci przygotowania audiodeskrypcji, napisów dla niesłyszących czy tłumaczenia na PJM, Partner jest zobowiązany dostarczyć wszystkie materiały niezbędne do przygotowania konkretnych rozwiązań dostępności.
 • Partner dostarcza wszystkie materiały niezbędne do przygotowania konkretnych rozwiązań dostępności w indywidualnie ustalonym terminie, jednak nie później niż 15 dni przed datą wydarzenia.
 • Partner uważnie śledzi system rezerwacji wydarzeń, analizując rodzaj potrzeb zgłoszonych przez uczestników i w miarę możliwości dostosowuje do potrzeb zakres wnioskowanego Wsparcia.
 • Partner umieszcza na swojej stronie internetowej, przy informacji o wydarzeniu zgłoszonym do programu Festiwalu:
  • logotyp Festiwalu Kultury bez Barier;
  • informację, że dostępność wydarzenia została zapewniona w ramach 12. edycji Festiwalu Kultury bez Barier;
  • w opisie wydarzenia szczegółową informację o rodzajach dostępności zapewnionej w ramach Wsparcia.
 • W terminie 14 dni od zakończenia Festiwalu Partner przygotowuje raport podsumowujący wykorzystanie Wsparcia.
 • Wzór raportu zostanie dostarczony Partnerowi drogą mailową.

Rezygnacja ze Wsparcia

 • Partner może zrezygnować ze Wsparcia najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem wydarzenia, podczas którego Wsparcie miałoby zostać udzielone.
 • W przypadku rezygnacji ze Wsparcia lub w przypadku odwołania wydarzenia Partner musi wysłać e-mail na adres festiwal@kulturabezbarier.org.
 • Jeśli Partner nie poinformuje Fundacji o rezygnacji ze Wsparcia lub o odwołaniu wydarzenia we wskazanym terminie, nie będzie mógł wnioskować o Wsparcie w kolejnej edycji Festiwalu.
 • Partner nie ponosi żadnych konsekwencji niezgłoszenia rezygnacji ze wsparcia, gdy wydarzenie nie odbędzie się lub wsparcie nie zostanie wykorzystane z winy uczestników. Na przykład w sytuacji braku uczestników, którzy nie poinformowali o nieobecności. 
 • Partner wnioskujący o opracowanie audiodeskrypcji, napisów dla niesłyszących lub tłumaczenia na PJM w postaci plików cyfrowych do wydarzenia audiowizualnego, wizualnego lub dźwiękowego, które z przyczyn niezależnych od Partnera nie odbędzie się w ramach Festiwalu, jest zobowiązany wykorzystać udzielone Wsparcie podczas kolejnej odsłony tego samego wydarzenia z udziałem widzów ze szczególnymi potrzebami. Partner jest zobowiązany poinformować Fundację o dacie i miejscu takiego wydarzenia.

Współpraca z Koordynatorem

 • Partner może skonsultować z Koordynatorem podzespołu zakres i rodzaj Wsparcia, o które ma zamiar wnioskować w związku z organizacją wydarzenia w ramach Festiwalu. 
 • Koordynator doradza Partnerowi najlepszy sposób wykorzystania Wsparcia na podstawie informacji przedstawionych przez Partnera.

Zasady wykorzystania materiałów powstałych
podczas Festiwalu (AD, napisy i tym podobne)

 • Audiodeskrypcja, napisy dla niesłyszących i tym podobne materiały, udostępnione Partnerowi w ramach Festiwalu w zakresie Wsparcia, mogą być wykorzystywane przez Partnera również po zakończeniu Festiwalu.
 • Materiały przekazane Partnerowi w ramach Wsparcia powinny być wykorzystywane przez Partnera za każdym razem, gdy w danym wydarzeniu będą brali udział widzowie wymagający danego rozwiązania dostępności.
 • Autorzy audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących przekazanych Partnerom w ramach Wsparcia, w umowach zawartych z Fundacją wyrazili zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych na Fundację i dalsze podmioty.

Zmiany Regulaminu

Organizatorzy zastrzegają możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie, które każdorazowo wchodzą w życie w dniu następującym po ich opublikowaniu na stronie internetowej Festiwalu